Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

 

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van Myrthe-Regelt-Het.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelnemers moeten 21 jaar of ouder zijn 

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Myrthe Regelt Het kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België. 

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Myrthe Regelt Het gerechtigd een andere winnaar te trekken.
7 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Myrthe Regelt Het mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
8 - De prijs kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd. 

9 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Myrthe Regelt Het gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

10 – Myrthe Regelt Het is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

11 – Myrthe Regelt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

17 – Myrthe Regelt Het is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

18 – Myrthe Regelt Het is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Cinemagazine daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Myrthe Regelt Het op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

20 - Iedere deelnemer aan de prijsvraag geeft hierbij toestemming aan de Organisator en aan door haar aangewezen derden voor het gebruik in de ruimste zin des woords voor promotionele en/of andere doeleinden van de inhoud van zijn/haar inzending. Onder gebruik wordt mede verstaan alle huidige en toekomstige vormen van exploitatie van de inzending. De deelnemer zal geen vergoeding ontvangen voor het gebruik door de Organisator van de inzending. De prijswinnaars geven hierbij toestemming voor het gebruik door de Organisator van hun naam in het kader van het spel of daaruit voortvloeiende promotionele acties.
21 - Door deelname aan deze prijsvraag verlenen de deelnemers toestemming aan de Organisator om hun namen, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze commerciële actie te gebruiken.

22 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u mailen naar info@myrthe-regelt-het.nl Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Myrthe Regelt Het zal zo spoedig mogelijk reageren.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

  Leuk als je me volgt op Instagram!

  • Instagram - Black Circle
  CONTACT

  info@myrthe-regelt-het.nl      

  tel: 020-2142379

  LET OP: als je ons mailt

  voor meer informatie, kan

  het zijn dat ons antwoord in

  je spam terecht komt.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Wedding
  • Instagram - Events